t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Men's Rocky Winter Boots--Great Shape - $50 (Crosslake) ẩn bài đăng này hiện

123
Rocky Winter Boots. Made for cold weather! Men's Size 10.

Excellent shape. Very few signs of wear. Great Tread. Thinsulate liners with their Polartec technology.

I think they were a -100 rated boot and around $129 new.

Will sell for $50 cash.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6743206388

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]