t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Elite GHR, Solid Steel Dumbbells, Olympic Bar, Hyper Extension - $1 (Fort Ripley) ẩn bài đăng này hiện

123
Elite FTS GHR - $600 (Brand new Condition paid $1200 with shipping)

Used Hyper extension - $25

(1) Olympic Bar - $50.00

Solid Steel DB's 100's - $225 pr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lightly used Eleiko Olympic Training Bar - $250 (Retail $879.00 new) - SOLD
Heavy Duty Squat stands - $75.00 - SOLD
Ivanko OB-20Kg Black Oxide Olympic Bar - $175 (Retail $595 new) - SOLD
(1) Log - Strongman 10" 4' Long 160# - $120.00 - SOLD
(2) 20kilo Eleiko Bumper Plates - $200 pair - SOLD
(2) 10kilo Eleiko Bumper Plates - $100 pair (Retail $378.00 new) - SOLD
(2) 100# Plates Smooth edge - Great for pinch grip. $50 - SOLD
(6) York Machined Olympic Plates - $225 - SOLD
(2) 20kilo Ivanko Calibrated Bumpers - $150 pair - SOLD
(2) 25kilo Ivanko Calibrated Bumpers - $175 pair - SOLD
(1) Log - Strongman 10" 4' Long 160# - $120.00 - SOLD
(1) Log Bar (Swiss Bar) - $100.00 - SOLD
Nebula Solid Steel DB's 110-150 $1.25/lb ea. - SOLD  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6731371251

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]